Παρακαλώ περιμένετε
Βοήθεια
Logo
Εφαρμογή υπολογισμού προστίμου σύμφωνα με τον Ν.4495/2017Εξαιρέσεις

Eισάγετε επιφάνειες και τιμή ζώνης.     Τα αποτελέσματα εμφανίζονται αυτόματα.     Για βοήθεια και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, κάνετε κλίκ στο κουμπί με το ερωτηματικό.


Τιμή ζώνης ?
Θέση
Νομιμότητα κτιρίου
Μέγεθος
Κοινωνικός Συντελεστής Όχι
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω?
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ?
Παλιννοστούντες ομογενείς?
Πολύτεκνοι Κύρια κατοικία ?
Πολύτεκνοι Δευτερεύουσα κατοικία ?
Τρίτεκνοι Κύρια κατοικία ?
Μακροχρόνια άνεργοι ?
δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ?
Πληρωμή προστίμου
Ημερομηνία υπαγωγής
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
Περιγραφή
Ανέγερση ?
Χρήση ?
Εμβαδόν αυθαίρετων κύριων χώρων μ²
Εμβαδόν αυθαίρετων χώρων μειωτικού συντελεστή 50% Διευκρίνηση μ²
Εμβαδόν αυθαίρετων χώρων μειωτικού συντελεστή 30% Διευκρίνηση μ²
Υπέρβαση Ύψους Διευκρίνηση ΝΑΙ ΟΧΙ
Κυβικά μέτρα
Είδος
Λοιπές πολεοδομικές και κτιριοδομικές παραβάσεις
Αριθμός παραβάσεων Βοήθεια
Αυτόματος Υπολογισμός αναλυτικού προϋπολογισμού
Πληροφορίες
Παραβάσεις κατηγορίας 3, του άρθρου 96
αα) μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως είκοσι τις εκατό (20%)
ββ) προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις
γγ) αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφανείας τους έως είκοσι τις εκατό(20%).
δδ) αλλαγή των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών
εε) κατασκευή πέρκγολας έως (50) τ.μ. σύμφωνα με την παρ. 60 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)
στστ) φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθμευσης
ζζ) δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές, καθώς και δεξαμενές νερού
ηη) οικίσκοι που καλύπτουν αντλητικές εγκαταστάσεις, εφόσον έχουν τις συγκεκριμένες διαστάσεις που ορίζει το π.δ. της 24ης.5.1985 (Δ΄270). Για την εν λόγω περίπτωση δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου
θθ) εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00 μέτρο
ιι) υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μέτρο για κατοικίες και 2,00 μέτρα για βιομηχανίες και ειδικά κτίρια
ιαια) υπέρβαση νομίμου ύψους καμινάδας έως 1,50 μέτρο, και πέργκολας ύψους έως τέσσερα (4) μέτρα για ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα
ιβιβ) αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τ.μ. και ύψους έως 2,50 μέτρα
ιγιγ) υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως είκοσι τοις εκατό (20%)του ύψους που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια
ιδιδ) αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση, εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις, ή αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους
ιειε) αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας έως 5% εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%
ιστιστ) παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού
ιζιζ) πρόχειρες και προσωρινές κατασκευές από πανί, νάϋλον ή άλλα ευτελή υλικά που χρησιμοποιούνται για αυτοστέγαση ή για προσωρινή αποθήκευση υλικών και προϊόντων εμπορίου σε βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια με νόμιμη άδεια
ιηιη) πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο
Ακίνητο
Ιδιοκτήτης

Εισάγετε πρώτα τα απαιτούμενα δεδομένα


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ:
Παράβολο: 0,00  Παράβολα
Πρόστιμο: 0,00
Οι αμοιβές των μηχανικών ορίζονται έπειτα απο γραπτή συμφωνία του μηχανικού με τον πολίτη σύμφωνα με τον Ν.3919/2011 Αμοιβή

Πληροφορίες:
- Η ρύθμιση αφορά αυθαίρετες κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2011 (ημερομηνία κατάθεσης του Ν.4014/11 στη βουλή)
- Οι αιτήσεις, θα πρέπει να υποβληθούν ψηφιακά στο σύστημα του ΤΕΕ απο τον αρμόδιο μηχανικό. Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται ψηφιακά εντός 6 μηνών απο τη δήλωση.

Οι υπολογισμοί βασίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του ΦΕΚ A 167 / 3.11.2017.
Η εισαγωγή των δεδομένων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήση.
Ελέγξτε εάν το ακίνητο που σας ενδιαφέρει είναι Διατηρητέο ή ανήκει σε Παραδοσιακό Οικισμό.
Η εφαρμογή θα ανανεώνεται αυτόματα έπειτα απο κάθε διευκρινηστική εγκύκλιο ή τροποποίηση.

Copyright 2017 © Σολιδάκης Μιχάλης.
Όροι χρήσης