Τυποποιημένες διατομές ανοικτές
Είδος: Τεμάχια: Μήκος: mm
Ντίζες/δομικός χάλυβας
Διάμετρος: Τεμάχια: Μήκος: mm
Ορθογώνιες διατομές κλειστές
Είδος: Τεμάχια: Μήκος: mm
Τετράγωνες διατομές κλειστές
Είδος: Τεμάχια: Μήκος: mm
Γωνιακές διατομές
Είδος: Τεμάχια: Μήκος: mm

Copyright 2010 © Σολιδάκης Μιχάλης.
Όροι χρήσης